Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu GSKO

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gsko.ryjewo.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego GSKO

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście główne do budynku pozbawione jest barier architektonicznych: posiada podjazd,
 2. Wejście tylne do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów bez podjazdu,
 3. W budynku nie ma wyznaczonych obszarów kontroli,
 4. Korytarze nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne/ Schody w budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Schody w budynku posiadają zamontowane poręcze, oraz budynek nie jest wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych,
 5. W budynku nie ma systemu informacji głosowej, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. W budynku częściowo nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego,
 6. Przed wejściem głównym do budynku jest wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 7. Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z możliwości wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa.
  • Urząd Gminy w Ryjewie nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu w siedzibie,
  • Urząd Gminy w Ryjewie nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego online,
  • Urząd Gminy w Ryjewie zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) na warunkach i zasadach określonych ustawą zapewnia osobom uprawnionym (doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) obsługę osób uprawnionych w kontaktach mających na celu załatwienie sprawy takiej osoby, możliwość swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się oraz korzystania przez osoby uprawnione w trakcie komunikacji z pomocy wskazanej przez nią osoby przybranej.
  • Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona chcąca skorzystać z wybranej przez siebie formy komunikowania się polegającej na skorzystaniu z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), tłumacza systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z takiego świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  • Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, złożoną w sekretariacie Urzędu.
  • Sytuacje nagłe będą rozpatrywane indywidualnie i niezwłocznie.
  • Wszystkie czynności i usługi świadczone przez Urząd Gminy w Ryjewie na rzecz osób uprawnionych są bezpłatne.
  •  

Aplikacje mobilne

Urząd nie udostępnia aplikacji mobilnych

Ułatwienia dostępu: